STG Schoorl

gedragsregels

gedragsregels
04-10-2013 11:04 Dennis van Dok

Gedragsregels in de sport

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

('Gedragsregels begeleiders in de sport' zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011)

Recente items

27-05-16 23:36 Dennis van Dok algemene ledenvergadering 2016

Op donderdag 19 mei vond de algemene ledenvergadering van de Schaatstrainingsgroep Schoorl plaats in het clubgebouw van de Schoorlse IJsclub.

Vanwege de aanstaande fusie met STG Bergen was dit tevens de laatste keer onder deze naam.

lees verder...

27-04-16 22:26 Dennis van Dok Extra algemene ledenvergaderingen Schoorlse IJsclub

Algemene ledenvergadering Schoorlse IJsclub

Zowel op vrijdag 6 mei 2016 en donderdag 19 mei 2016 houdt de Schoorlse IJsclub extra ledenvergaderingen. Beide avonden beginnen om 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Laanweg te Schoorl.

lees verder...

17-04-15 20:28 Dennis van Dok Algemene ledenvergadering 2015

Verslag van de algemene ledenvergadering van 2015 lees verder...

17-04-15 20:10 Dennis van Dok Impressie slotavond 10 april

Op 10 april j.l. hield de STG Schoorl haar jaarlijkse avond met prijsuitreikingen. Becker heeft hiervan een foto-impressie gemaakt lees verder...

12-04-15 01:40 Dennis van Dok inschrijven

U kunt zich hier opgeven als lid van de Schaatstrainingsgroep Schoorl lees verder...

30-03-14 18:45 Gerard Pater Foto's Slotavond STG seizoen 2013-2014

Het was een zeer gezellige bijeenkomst met een hoge opkomst. lees verder...

04-10-13 11:10 Dennis van Dok gedragsregels

Gedragsregels in de sport

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen
lees verder...

13-09-12 20:40 Marieke Stoop Prijzen abonnementen en licenties 2012-2013


De prijzen van de KNSB abonnementen en wedstrijdlicenties zijn binnen en er is goed nieuws te melden! De kortingen van een 2e en 3e abonnement zijn weer terug en deze zijn aanzienlijk! Profiteer hiervan en neem een 2e of 3e abonnement erbij.

lees verder...

23-03-11 01:53 Dennis van Dok Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Bescherming Persoonsgegevens

In de wet bescherming persoonsgegevens  zijn een aantal rechten en plichten vastgelegd.

lees verder...

22-04-10 22:14 Dennis van Dok Statuten

1 NAAM EN ZETEL. Artikel 1.

lees verder...